นราธิวาส-ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

จังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการค้นหาต้นแบบ ต่อยอดและขยายความสำเร็จ

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการค้นหาต้นแบบ การต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ


ศูนย์ศึกษาและพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูลความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และจัดทำข้อเสนอแนะและการปฎิบัติการวิจัยและการอธิบายถึงจุดเปลี่ยนทางสังคมในพื้นที่จังหวัดต้นแบบ 9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จ ในด้านการแปรรูป (OTP/SMEs)ประเด็นการรวมกลุ่ม ซึ่งดำเนินการโดยทีมศึกษาวิจัยจากมูลนิธิสัมมาชีพ เป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการประสานและจับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด ภาคเอกชน กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส ที่ปรึกษา และผู้แทนกลุ่มกระจูดนราธิวาส รวม 40 คน ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจังหวัดนราธิวาสในต่อไป

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ได้ขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐ โดยการทำงานแบบบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยง ประสานสอดคล้องกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close