ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิต

 

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  ที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบนโยบาย และติดตามการดำเนินงานของ
ศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยศูนย์การศึกษาดังกล่าวจัดตั้งขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ พร้อมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย และสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า
อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี

Close