นราธิวาส-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

” นราธิวาส ” พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ” เครือข่าวอำเภอเมืองนราธิวาส โรงเรียนพระราชดำริ กำจัดหนอนพยาธิ แลพัฒนาคุณภาพชีวิต”

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ” เครือข่ายอำเภอเมืองนราธิวาส โรงเรียนพระราชดำริ กำจัดหนอนพยาธิ แลพัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุรี ทรงมีพระราชดำริให้ดำริให้ดำเนินการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชน ในแผนการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เรียกโดยย่อว่า แผน กพด.ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ถิ่นธุรกันดาร พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถดูแลตนเองได้อย่างสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยร่วมของสำนักพระราชวัง รับผิดชอบกรอบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ ดำเนินการตามโครงการป้องกันควบคุมโรคในเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการพระราชดำริ การดำเนินกิจกรรมควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชดำริที่สำคัญได้แก่การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิแก่เด็กนักเรียนในภาคการศึกษาแรก การให้การบำบัดรักษาโรคหนอนพยาธิตามชนิดของหนอนพยาธิที่ตรวจพบ และการบำบัดรักษาโรคหนอนพยาธิทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2559 พบอัตราป่วยโรคหนอนพยาธิในนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ในภาพรวมในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส นักเรียนป่วยเป็นโรคหนอนพยาธิ ร้อยละ 19.15 จำแนกชนิดพยาธิ พบพยาธิไส้เดือน ร้อยละ 12.94 พยาธิแส้ม้า ร้อยละ 9.69 พยาธิปากขอ ร้อยละ 0.17 และพยาธิเข็มหมุด ร้อยละ 0.11 การดำเนินงานตามแผน กพด.กำหนดให้ลดอัตราชุกโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน และพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดโรคหนอนพยาธิในโอกาสต่อไป

ดังนั้นหน่วยงานเครือข่ายอำเภอเมืองนราธิวาสกำจัดหนอนพยาธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ประสานความร่วมมือ สนับสนุนทรัพยากร และจัดทำข้อตกลงในการกำจัดโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลวร่วมมือโรงเรียนพระราชดำริ ในวันนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อความร่วมมือโรงเรียนพระราชดำริ อำเภอเมืองร่วมใจ กำจัดหนอนพยาธิในวันนี้ มีผู้บริหารจากหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพื้นที่และดำเนินงานควบคุมป้องกันกันโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมลงนาม จำนวน 22 ตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close