ตราด-เทศบาลตำบลหาดเล็กจัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ตราด-เทศบาลตําบลหาดเล็ก จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน อบรมสิทธิหน้าที่ของเด็ก การเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม การพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และกิจกรรมพัฒนาทักษะของเทศบาลตําบลหาดเล็ก ประจําปี 2561 ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติตรบรอบ 80 พรรษา หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองมะขามหมู่ 1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 มกราคม 2561 โดยทางสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเล็กได้มีการแต่งชุดเป็นฮีโร่หลากหลายประเภทในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย โดยมี นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน นายสมชาย กิมสร้อย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหาดเล็ก เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีคณะกรรมการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ตรวจคนเมืองหาดเล็ก ด่านศุลกากรคลองใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเล็ก หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตําบลหาดเล็ก และประชาชนเข้าร่วมเป็นจํานวนกว่า 1,000 คน นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก ได้กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ เพื่อทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก และเยาวชนว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกําลังสําคัญของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดต่อไปในอนาคตเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จะทําให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทําให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีคอบครัว ชุมชน และสังคมได้เป็นอย่างดี ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการอบรมสิทธิหน้าที่ที่ของเด็ก การเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม การพัฒนาศักยภาพใน

ด้านต่างๆเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต ให้เด็กได้รับการเรียนรู้ฝึกทักษะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกระเบียบวินัย เรียนรู้การมีนํ้าใจซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การแสดงออกอย่างเหมาะสมและเกมส์การแข่งขันต่างๆในกิจกรรมในวันนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกและรู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชนภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆให้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่น เวทีการแสดงอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกันยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหาดเล็กอีกจํานวน 71 ทุน และได้มีการประกวดภาพวาดระบายสีและการเขียนเรียงความเรื่อง รัชกาลที่ 9 ในความทรงจําด้วย พร้อมยังมีการแสดงของนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหาดเล็กอีกจํานวนหลายโรงเรียน ทั้งนี้ทางเทศบาลตําบลหาดเล็ก ยังได้รบความอนุเคราะห์ จากการสนับสนุนต่างๆจากผู้ประกอบการร้านค้าและหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดีด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close