อำเภอคลองใหญ่ร่วมกับเทศบาลหาดเล็ก จัดกิจกรรมออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

ตราด-อําเภอคลองใหญ่กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับเทศบาลตําบลคลองใหญ่และหน่วยงานในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลหาดเล็ก ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางอาภรณ์ ไชยศิริ รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นางสําราญ ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นางโอกิม ไชยศิริ และ นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหาดเล็ก นายปิยวุฒิ ประสิทธิเวช กํานันตําบลหาดเล็ก และอีกหลายหน่วยงานในพื้นที่ตําบลหาดเล็กได้เข้าร่วมออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่เทศบาลตําบลหาดเล็ก จํานวน 10 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพและนํ้าดื่ม ฟูกที่นอน ตั้งแต่หมู่ 1-2-3-4-5 ตําบลหาดเล็ก

ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นอกจากนี้ นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศบาลตําบลหาดเล็ก และ นางสําราญ ประสิทิธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้นําเงินส่วนตัวมอบให้ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ยากไร้อีกรายละ 2,000 บาท จํานวน 10 ราย พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้ร่วมกันบริจากให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ให้อีกเป็นรายบุคคลอีกด้วย ทางรองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่และนายกเทศบาลตําบลหาดเล็กได้กล่าวว่า ในการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสอบถามความเป็นมาและการรักษาและสุขภาพความเป็นอยู่ในแต่ละราย เพื่อเป็นการมอบเงินอุดหนุนช่วยเลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทางเทศบาลตําบลหาดเล็กและกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่และหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่ทอดทิ้งและจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต้มที่ในทุกๆเดือนที่ออกตรวจเยี่ยมแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการบรรเท่าความอยากเดือดร้อนและปัญหาในครัวเรือนอีกจํานวนหนึ่ง

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close