โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง เพื่อช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของอำเภอทับสะแก


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 19 ก.พ. 61 ที่หอประชุมอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแกรักษาราชการแทนนายอำเภอทับสะแก ได้เป็นประธาน เปิด การฝึกอบรมราษฎรอาสาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง ของอำเภอทับสะแก
โดยมี พ.ต.ท.ทัศจักร ลีลาโรจนกุลเลิศ รองผู้กำกับสอบสวน สภ.ทับสะแก นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้างานปกครอง นายไพลิน คณารมย์ ปศุสัตว์อำเภอทับสะแก นายบรรจงศักดิ์ โพธิ์ทอง ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอทับสะแก นายสมนึก รุ่งกำจัด ประธาน กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก พร้อมด้วย ร.ต.ท.ชนก ทองวงศ์ษา หน.จุดตรวจบ้านหนองมะค่า ตชด.146 เจ้าหน้าที่ทหารร้อยรักษาความสงบอำเภอทับสะแก เจ้าหน้าที่ อส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การฝึกอบรม
นายบรรจงศักดิ์ โพธิ์ทอง ปลัดฝ่านความมั่นคงอำเภอทับสะแก กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหายาเสพติด และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอทับสะแก ได้มีการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชนส่งผลให้สามารถลดขนาดและระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ระดับหนึ่ง


ซึ่งในพื้นที่อำเภอทับสะแก มีเส้นทางคมนาคมทั้งเส้นทางหลักคือถนนเพชรเกษมและเส้นทางรองที่มีการใช้เส้นทางเป็นการลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่อำเภอทับสะแก ทั้งการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เยาวชนในพื้นที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จึงมีนโยบายให้ดำเนินการฝึกอบรมราษฎรอาสาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองเพื่อเป็นกำลัง สำรองในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทับสะแก จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงการจัดระเบียบสังคม ยาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน โดยมีการฝึกอบรมใช้หลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 15 วัน

 

นายณัฐธภพ พันสาย/จ.ประจวบคีรีขันธ์

Close