สหกรณ์นราธิวาส รุกพัฒนางานสหกรณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐาน

สหกรณ์นราธิวาส ลุยพื้นที่ รุกพัฒนางานสหกรณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานสหกรณ์อำเภอเทียบเท่าระดับภูมิภาคอื่นในภาคใต้ เตรียมจัดตั้งและเปิดจุดรวบรวมปาล์มของเกษตรกรรายย่อยลกค่าขนส่งเพิ่มรายได้

นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นำคณะร่วมเวทีการประชุมและบรรยายพิเศษ “การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์” แก่สมาชิสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.นราธิวาส จำกัด ณ โรงแรม.กรีนวิว อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จำนวน 80 คน ซึ่งสหกรณ์ตำบลเป็นสหกรณ์ที่มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งจังหวัด มีสมาชิก จำนวน 19,000 ราย ที่กระจายอยู่ในทุกอำเภอ มีปัญหาด้านการมีส่วนร่วมทางธุรกิจเพราะจุดบริการอยู่ไกลไม่คุ้มกับค่าเดินทาง แต่ถ้าสามารถกระตุ้นให้สมาชิกเข้าใจ และสำนึกรักในสหกรณ์ให้มากขึ้น สหกรณ์ก็สามารถเพิ่มจุดกระจายสินค้า และปัจจัยการผลิต และการรวบรวมผลผลิตต่างๆใกล้สมาชิกมากขึ้น เพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทาง และลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกระดับหนึ่ง
นายนอร์ดีน เจะแล สหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในการเดินทางมายังนิคมสร้างตนเองสุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกับประธานศูนย์ ศพก.และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มในพื้นที่ จำนวน 25 คน ร่วมหาแนวทางการผลักดันการรวมกลุ่มชาวสวนปาล์มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ เปิดจุดรวบรวมปาล์ม ส่งขายโรงงานชุมนุมสหกรณ์ปาล์มชายแดนใต้ จำกัด ซึ่งอำเภอสุคิริน เป็นหนึ่งเดียวใน 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ที่ไม่มีสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ ซึงถ้าสามารถจัดตั้งและเปิดจุดรวบรวมปาล์มของเกษตรกรรายย่อยได้แล้วจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งปาล์มได้มากทีเดียว เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่จะเชิญผู้แทนเกษตรกรในทุกตำบลมาพูดคุยกันอีกครั้งเร็วๆนี้เพื่อเป้าหมายมราได้วางไว้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อชาวเกษตรกรในการลดรายจ่ายในการขนส่งผลผลิตไปขายยังต่างจังหวัดในแต่ละครั้งได้ไม่น้อย และในขณะเดียวกันจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อสร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน.

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close