ศรีสะเกษ-เปิดโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต

จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต. เทศบาลตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ปลัดอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 292 คน ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในเบื้องต้นโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานศูนย์กลางในการบริหารจัดการภัยด้วยตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์หลักการและแนวทางในการปฏิบัติ สามารถบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัยได้โดยเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความปลอดภัยสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close