ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เปิดห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม

“ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดห้องสมุดอาเซียนที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร”

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรีบนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาเขต41 ร่วมทำพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน เนื่องด้วยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัด ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โดยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2557 ขณะนี้ได้มีการส่งมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆแล้ว30โรงเรียนทั่วประเทศ
ในปีงบประมาณ2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ให้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนกับเยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ ให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนและพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม

สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน

Close