ประชุมคณะกรรมการและการคัดเลือกคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่

ตราด-การประชุมคณะกรรมการและการคัดเลือกคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ครั้งที่ 1/2561 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการและคัดเลือกคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ขึ้น ในหน้าที่หมดวาระดํารงตําแหน่ง 2 ปี ของคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นางอากรณ์ ไชยศิริ รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นางโอกิม ไชยศิริ รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ และเลขานุการ เหรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและการคัดเลือกคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมกันนี้การสรุปการจัดงานของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ที่ผ่านมา พร้อมชื่นชมหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมจัดงานต่างๆในพื้นที่และนอกพื้นที่ จากนั้นนายกกิ่งกาชาดอําเภออําเภอคลองใหญ่ได้แจ้งในที่ประชุมว่า คณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี และวันนี้ได้มีการดัดเลือกคณะกรรมการใหม่ โดยนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่เป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการและที่ปรึกษา เพื่อให้กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ดําเนินการต่อไปได้ จากนั้นเหรัญญิกได้ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ จากงานร้านมัจฉากาชาด งานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ที่ผ่านมาและอื่นๆ

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close