โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

นครสวรรค์มอบรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นให้กำลังใจและมอบรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและนักเรียนมีความตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตื่นตัวในการค้นคว้าทางด้านวิชาการอยู่เสมอ จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนมีโอกาส

แสดงความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในกลุ่มสาระพื้นฐาน 5 สาระได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในการนี้มีคณะครูและนักเรียน จำนวน กว่า 380 คน โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Close