ผวจ.จันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และ ประชาชน ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ ( 31 มี.ค. 61 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี สำหรับ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงมีพระบรมราชคุณูประการแก่ประเทศชาติและประชาชน เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหา ด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ในยุโรปและอเมริกา แต่

ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือน ทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธไมตรีระหว่างกัน นโยบายหลักนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม เป็นผลให้ประเทศไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจในสมัยนั้นมีความมั่งคง ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวีกับนานาประเทศมีรายได้เข้าประเทศจำนวนมากทรงพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนแก่ข้าราชการเป็นครั้งแรก ด้านศาสนาทรงสังฆายานาคัมภีร์พระไตรปิฎก ให้เข้าใจง่ายแก่การศึกษา ทรงทำนุบำรุง ปฏิสังขร พระอารามในบวรพุทธศาสนา และทรงสร้างพระอารามใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านศิลปกรรม กว่า 30 แห่ง ทรงโปรดให้จารึกความรู้ด้านวรรณคดี ตำรายา โหราศาสตร์ การช่าง ไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ จนกล่าวได้ว่าวัดโพธิ์คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ทรงทำลายฝิ่นซึ่งเป็นยาเสพติดร้ายแรงในสมัยนั้นให้หมดสิ้นไปจากประเทศ ในส่วนของการธำรงรักษาความมั่นคงของประเทศ ทรงยึดหลักการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศเป็นสำคัญ มิยอมให้ชาติใดดูหมิ่นเหยียดหยาม พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงเก็บไว้ในถุงแดงแก้ปัญหาข้อพิพาทกับฝรั่งเศส ในช่วง ร.ศ.112 จนผ่านพ้นด้วยดี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close