พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

กระบี่ -พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น ที่หอประชุมนิมิตรานุสรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ทำพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสันติ วิลาสศักดานนท์ นายกสมาคมนิสิตนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายประพันธ์งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้ง

โดยทางสมาคมฯ ได้พิจารณาจัดทำห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสืบสานพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนและประชาชน อีกตั้งเพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้กล่าวถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และทางสมาคมได้ทำการคัดเลือกสถานที่ ที่จะจัดทำห้องสมุด 4 โรงเรียน จาก 4 ภาค ได้แก่ภาคกลาง ที่จังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคเหนือ ที่จังหวัดตาก โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนคร โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา โพธิ์คําอนุสรณ์ และที่ภาคใต้จังหวัดกระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯได้ทำการคัดเลือกสถานที่ ที่จะจัดทำห้องสมุด 4 โรงเรียนจาก 4 ภาคได้แก่ภาคกลาง ที่จังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคเหนือที่จังหวัดตากโรงเรียนตากพิทยาคม ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนครโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คําอนุสรณ์ และ ที่ภาคใต้จังหวัดกระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ส่วนการดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนี้ ได้ออกแบบห้องสมุดให้อยู่ในมาตรฐาน เดียวกันทั้ง 4 แห่ง โดยมีนิสิตเก่าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นดูแลประสานงานระหว่างสมาคมกับโรงเรียน ในการจัดทำห้องสมุดสารานุกรม ไทยสำหรับเยาวชนฯ จนเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Close