กศน.อำเภอกำแพงแสน เปิดโครงการ 2 เมษา รักการอ่าน

กศน.อำเภอกำแพงแสน เปิดโครงการ “2 เมษา รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน”

วันที่ 2 เมษายน 2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ “ 2 เมษา รักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน” ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน โดยมีนายพีระฉัตร อนุวงศ์ ในนามศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย อำเภอเมือง อำเภอบางเลน อำเภอดอนตูม ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนร่วมในพิธีเปิดโครงการ

นายพีระฉัตร อนุวงศ์ ผอ.กศน. อำเภอกำแพงแสน กล่าวว่า นับจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกำแพงแสน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2543 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 27 ปี 9 เดือน และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาโดยตลอด นั้น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมือง อำเภอบางเลน และอำเภอดอนตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องาน กศน. จึงได้จัดโครงการ “ 2 เมษา รักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ (2 เมษายน 2561) , 2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. รวมทั้งประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน อันจะนำไปสู่การสร้างนิสัยการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ 3. เพื่อให้นักศึกษา กศน. เกิดทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองโดยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 อีกด้วย

Close