ผู้ว่าปทุม เปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว

ผู้ว่า ฯ ปทุมธานี เปิดกิจกรรม “เกี่ยวข้าว โดยการร่วมแรงสามัคคี สร้างสรรค์เมล็ดพันธ์ดี สู่งแปลงนาและสังคม ตามรอยพ่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

วันนี้ (9 มเษายน 2561 ) เวลา 9.00 น. ณ แปลงนาสาธิต ที่ทำการกำนันตำบลคลองพระอุดม หมู่ ที่ 1 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว โดยการร่วมแรงสามัคคี สร้างสรรค์เมล็ดพันธ์ดี สู่แปลงนาและสังคม ตามรอยพ่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ประจำปี 2561 พระครูปทุมธรรมานุสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดทองสะอาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว การร่วมแรงสามัคคี สร้างสรรค์เมล็ดพันธ์ดี สู่แปลงนาและสังคม ตามรอยพ่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษาและเกษตรในพื้นที่ เข้าร่วม

จังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเป็นห่วงเกษตรกรและประชาชนที่จะได้ผลกระทบจากการทำนาข้าวที่ได้ผลผลิตต่ำ จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ โดยกิจกรรมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเมล็ดพันธ์ข้าว ได้ลแกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวที่มีคุณภาพและร่วมแรงสามัคคี สร้างสรรค์เมล็ดพันธ์ดีศุ่แปลงนาและสังคมตามรอยพ่อ ตอบแทนคุณแผ่นดิน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้โครงการพระราชดำริต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาผลผลิตตกต่ำและยังเป็นการสืบทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้กลับคืนมา โดยการเกี่ยวข้าวที่ใช้แรงงานคนที่นับวันที่จะสูญหายไป

สมยศ แสงมณี ภาพ / ข่าว

Close