ศรีสะเกษ-kick-off เมืองกันทรลักษ์ ก้าวสู่เมืองสะอาด

ศรีสะเกษ Kick-off เมืองกันทรลักษ์ ก้าวสู่เมืองสะอาด ROAD TO CLEAN CITY เมืองกันทรลักษ์ รักษาสะอาด น้อมใช้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (9 เม.ย. 61) ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่ารายการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมืองกันทรลักษ์ ก้าวสู่เมืองสะอาด ROAD TO CLEAN CITY เมืองกันทรลักษ์ รักษาสะอาด น้อมใช้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นายปัญญา พละศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอกันทรลักษ์ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำ และเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และเกิดความยั่งยืนสืบไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close