กำแพงเพชร-สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายนำ้ไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร ประจำปี 2561

ททท. ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชรและเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

แถลงข่าวการจัดงาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร และ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวน
นักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่กลับบ้านทุกท่านมาเที่ยวงาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 21.00 น. ณ เกาะกลางแม่น้ำปิง จ.กำแพงเพชร

นายไพโรชน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในครั้งนี้ว่า ในนามชาวจังหวัดกำแพงเพชร รู้สึกขอบคุณที่ ททท. ได้เลือกจังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทนภาคเหนือในการจัดงานสงกรานต์มงคล ก่อ
พระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร ประจำปี 2561 เป็นการสร้างโอกาสอันดีให้กับจังหวัดในการเปิดเมืองกำแพงเพชรให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักยิ่งขึ้น ซึ่งทางจังหวัด ก็มีการเตรียมความพร้อมในการให้การต้อนรับและดูแลในเรื่องของความปลอดภัย
และเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐบาล ทหาร ต ารวจ และ

ภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่
ทั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
กำแพงเพชร ได้กล่าวว่าในการจัดงานสงกรานต์ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีมากที่ ททท. ได้มาจัดกิจกรรมสงกรานต์ที่จังหวัด
กำแพงเพชร ทำให้ภาพการจัดงานมีความยิ่งใหญ่มากขึ้น ในส่วนของเทศบาลได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ที่วัดบาง, งานก่อพระทรายน้ำไหล บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง, การจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุนครชุม, พิธีบวงสรวงศาล
พระอิศวร, พิธีบวงสรวงศาลพ่อหลักเมือง ตลอดจนการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้
นางสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. ได้กล่าวถึงในส่วนของ ททท. เองได้มีแผนงานโครงการการจัด
กิจกรรม Amazing Songkran 2018 ใน 13 พื้นที่หลัก และ 5 พื้นที่เมืองรองทั่วประเทศไทย ซึ่งจังหวัดกำพงเพชร เป็น
1 ใน 5 พื้นที่ ที่ ททท.ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ หนึ่งในมิติที่สำคัญคือการกระจายการจัดงานและขยายโอกาส
ของเมืองรองที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชร รวมไปถึงส่งเสริม
และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป โดยกิจกรรม Highlight ภายในงานปีนี้
ททท.ได้จัดทำซุ้มอุโมงค์น้ำมนต์จากวัดเกจิชื่อดัง จาก 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ ในภาคเหนือ อาทิ วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย,
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน, วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัด
กำแพงเพชร, วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสุโขทัย, วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์, วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร, วัดพระบรมธาตุ
จังหวัดตาก, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก และการประดับประดาพื้นที่บริเวณการจัดงานด้วยซุ้ม
พวงมโหตรหลากสีสัน, และในวันที่ 16 เมษายน 2561 ภายหลังจากการจัดกิจกรรมสงกรานต์แล้ว ททท.ได้จัดกิจกรรม
การวิ่ง Plogging เก็บขยะ เป็นครั้งแรกในเมืองไทย เชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวกำแพงเพชรมาร่วมกันรณรงค์การ
รักษาความสะอาด ตอบแทนสิ่งดีดีคืนสู่สังคมด้วยการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมหลังการจัดงาน นอกจากนี้ ททท.ยังได้จัด
แคมเปญ “กลับบ้านแต่งไทย เที่ยวสงกรานต์กำแพงเพชร” ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก แต่งกายด้วยชุดไทยมาร่วมงาน
เพียงท่านแสดงหลักฐานใบเสร็จค่าที่พักหรือบัตรโดยสารเครื่องบิน จะได้รับของที่ระลึก ฟรี!! วันละ 500 ท่าน ขอให้ทุกท่าน
เดินทางปลอดภัยมีความสุขและสนุกสนานกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
“สงกรานต์ปีนี้กลับบ้านแต่งไทย เที่ยวสงกรานต์กำแพงเพชร”

สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน

Close