อบต.บึงกาสาม ร่วมกับชุมนท้องถิ่นสร้างร้านค้าชุมชน

อบต.บึงกาสามร่วมกับชุมชนท้องถิ่นสร้างร้านค้าชุมชน

นายไพศาล ศรีธเนศสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)บึงกาสามอ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีเปิดเผยว่าทางอบต.บึงกาสามร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจัดสร้างร้านค้าชุมชนในหมู่ที่ 5 เพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนตำบลบึงกาสามอาทิมะม่วงนำ้ดอกไม้ ข้าวโพด และผลิตภัณฑ์โอทอปอาหารและของพื้นบ้านหายากมาจัดวางจำหน่ายให้กับผู้เดินทางมาทาองเที่ยวในพื้นที่สีเขียวเป็นทั้งของฝากและของที่ระลึกตามโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลทั้งหมดจนสำเร็จลุล่วงลงสามรถเปิดจำหน่ายสินค้าการเกษตรอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์โอทอปทีเป็นผลผลิตโดยตรงของประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงกาสามและประชาชนในท้องถิ่นมาจัดวางจำหน่ายได้อีกต่อไป

สมยศ แสงมณี ปทุมธานี ภาพ / ข่าว

Close