ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีปิดเวทีชาวบ้าน

 

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีปิดเวทีชาวบ้าน (กำปงตักวา)

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีปิดเวทีชาวบ้าน ระดับตำบล ดำเนินการโดยชมรมมุสลิมภราดรภาพ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมวิชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา) โดยมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ และประชาชนในพื้นที่ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา) เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อไปสู่หนทางที่ถูกต้อง ไม่ถูกบิดเบือนข้อมูลที่จะนำไปสู่การสร้างความรุนแรง ส่งเสริมแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและมีรัฐคอยหนุนเสริม
นำไปสู่การแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ด้วยแนวทางสันติวิธี ด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุข

สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า
ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Close