อบต.ไม้รูด จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม

ตราด-องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด จัดโครงการศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ของอําเภอคลองใหญ่ขึ้นที่ ณ.องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด กล่าวรายงานปัญหาในพื้นที่ นายกฤศ บุญสนธิ์ ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่ของอําเภอคลองใหญ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวบ้านตําบลไม้รูดเข้าร่วม สําหรับโครงการศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่เป็นการนําหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานออกให้บริการประชาชนในตําบลไม้รูด พร้อมรับฟังปัยหาอุปสรค์ จากผู้นําชุมชนและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด เพื่อนําไปแก้ไขและนําเสนอไปยังจังหวัดตราด หากปัญหาไม่สามารถจัดการได้ในระดับอําเภอ จากนั้นหน่วยงานข้าราชการได้นําเอาสินค้าในระดับอําเภอและหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่จํานวนกว่า 10 รายการ เช่น สถานีตํารวจภูธรไม้รูดมาให้บริการแจกเอกสารและให้ความรู้ประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด มาให้บริการโครงการขยะแลกไข่และของใช้ในครัวเรือน ปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ่มาให้บริการฉีดวัคซีนโรคสุนัขบ้าและแมว โรงพยาบาลคลองใหญ่มาให้บริการด้านการแพทย์ตรวจวัตความดันและรักษาโรค และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ นอกจากนั้นกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ยังแจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาศอีกจํานวนหนึ่งเพื่อบันเทาความเดือดร้อน

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close