ประชุมการจัดการแหล่งนำ้ โป่งเทียม และแหล่งอาหารช้าง

ระยอง-เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561เวลา 10.00 น. ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมการจัดการแหล่งน้ำ โป่งเทียม และแหล่งอาหารช้าง ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อำเภอเขาชะเมา

จังหวัดระยอง โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเขาชะเมา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง หัวหน้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จันทบุรี กำนันตำบลห้วยทับมอญ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดำ มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก ผู้แทนภาคเอกชน และนายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการคุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออก และนายกสมาคมอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออก ร่วมประชุมในครั้งนี้

สถาบันฯ เห็นความสำคัญของการนำหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น แผนที่ ระบบภูมิสาระสนเทศ และข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการสำรวจวางแผนบริหารจัดการแหล่งน้ำ แหล่งอาหารให้กับช้างป่า ร่วมกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และเครือข่ายภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหากรณีช้างป่าออกหากินนอกพื้นท่ีป่าในเขตพื้นที่อำเภอเขาชะเมา และพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้น เพื่อให้การจัดการปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ระหว่างคน และช้าง โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และเครือข่ายภาคประชาชน เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ขอบคุณ นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออก

Close