สอศ.คัดเลือกข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

สอศ.คัดเลือกข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการ ครั้งที่ 1

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า อ.ก.อ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติการประชุมที่สำคัญ 3 เรื่อง คือให้ สอศ.ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายการสอนและสายสนับสนุน)

เรื่องแรกการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 14 อัตรา ได้แก่ หน่วยศึกษานิเทศก์ (ส่วนกลาง) จำนวน 4 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 อัตรา ภาคใต้ จำนวน 2 อัตรา ภาคกลาง จำนวน 2 อัตรา และภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเกษียณต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และ สอศ.ยังไม่มีการเปิดสอบ โดยเริ่มดำเนินการรับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2561

ส่วนเรื่องที่สองเป็นการสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. รวมจำนวน 169 อัตรา แบ่งเป็น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 159 อัตรา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 อัตรา ซึ่งปัจจุบัน สอศ. ไม่มีบัญชีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงต้องดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ ลาออกราชการ และว่างจากกรณีอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินการประกาศรับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2561

สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายการสอนและสายสนับสนุนการศึกษา) ประจำปี ครั้งที่ 1 จำนวน 85 ราย แบ่งเป็นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 81 ราย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 4 ราย ซึ่งการย้ายเพื่อเป็นการทดแทนอัตรากำลัง จากการลาออก การเกษียณอายุราชการ และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการย้ายเพื่อเป็นไปตามความประสงค์ของข้าราชการครูผู้ขอย้าย รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมิให้ชะลอการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ครั้งที่ 1 ซึ่งการประกาศผลการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย และได้เตรียมดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เลขาธิการ กอศ.กล่าวปิดท้าย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 27 เมษายน 2561
สมยศแสงมณี / ปทุมธานี

Close