จันทบุรีเร่งดำเนินการเวทีประชาชน ไทยนิยมยั่งยืน

จันทบุรีเร่งดำเนินการเวทีประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน สรุปเวทีประชาคม 2 ครั้ง 767 หมู่บ้าน / ชุมชนเสนอปัญหาความต้องการ 6,079 รายการ งบประมาณ 1,491,204,000 บาท

ที่ศาลเจ้ากลางหมู่บ้านคลองเตย หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรีได้จัดเวทีประชาคม ชุมชนย่อยที่ 7 และ ชุมชนย่อยที่ 9 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นเวทีประชาคม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 ตามแผนการจัดเวทีประชาคม 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการ ปรับเปลี่ยนความคิด ( Mindset ) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ก่อนที่จะจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งนี้ หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์มีทั้งสิ้น 404 ครัวเรือน ประกอบด้วยหมู่บ้านไชยยันต์ หมู่บ้านบ้านคลองเตย และ หมู่บ้านพลอยสยาม รวมประมาณ 1,400 คน ที่ผ่านมาจากการประชาคมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ได้มีการออกเสียงประชามติความต้องการของชาวบ้าน สรุปต้องการซ่อมแซมถนนหน้าหมู่บ้านคลองเตย ที่ชำรุดให้เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาจอดแวะพัก รับประทานอาหาร สร้างรายได้ เกิดประโยชน์โดยรวมแก่เศรษฐกิจของคนในชุมชน ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี มีเป้า

หมายเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืนจำนวน 728 หมู่บ้าน 39 ชุมชน รวม 767 แห่ง จาก 10 อำเภอ และมีการนำเสนอปัญหาความต้องการ 5 เรื่องแรก ตามลำดับ คือ 1. การซ่อมแซมถนนเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าการเกษตร เชื่อมต่อหมู่บ้านและชุมชนจำนวน 1,023 เรื่อง 2.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง 620 เรื่อง 3.น้ำเพื่อการอุปโภค 362 เรื่อง 4.การขุดลอกคูคลอง ระบายน้ำ 300 เรื่อง และ 5.น้ำเพื่อการเกษตร 279 เรื่อง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,491,204,000 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close