ศรีสะเกษ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องส่องซอดศรีสะเกษ มองมิติการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

ศรีสะเกษประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องส่องซอดศรีสะเกษ มองมิติการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น ที่โรงแรมศรีนครลำดวน จังหวัดศรีสะเกษนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องส่องซอดศรีสะเกษ มุมมองมิติการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาสังคม และตัวแทนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 350 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน ในระหว่าง

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และคณะเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อเปิดมุมมองจุดประกายความคิดของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานโครงการของทุกภาคส่วน ให้เห็นความสำคัญในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานให้ที่ถูกต้อง ทันสมัยและมีความครอบคลุมในทุกมิติทุกระดับ เพื่อเป็นการระดมความคิดแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และร่วมสะท้อนปัญหาการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อบูรณาการข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมรองรับการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน และแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดทำแผนจังหวัดประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวนปี พ. ศ. 2563 ซึ่งเป็นแผนที่มาจากความต้องการของทุกภาคส่วนและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมาทำ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close