จันทบุรี-จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชน และแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

วันนี้ ( 3 พ.ค.61 ) ที่ สนามกีฬาเนินทุ่งยาง หมู่ที่ 5 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ จังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร รวมทั้งแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรให้ตรงตามที่เกษตรกรแต่ละแห่งประสบปัญหาในการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์รวมทั้งการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ และ

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้ รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ มีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุนการศึกษาของสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลสิริเวช บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ซึ่งการออกหน่วยฯ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกร และ ประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close