ศรีสะเกษชวนบัณฑิตคืนถิ่น

ศรีสะเกษชวนบัณฑิตคืนถิ่น สืบสานพระปณิธานทำเกษตรตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

วันนี้ ( 8 พ.ค. 61) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและคัดเลือกผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม บัณฑิตคืนถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี นางสาวดาริกา จรัณยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำบัณฑิตจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโครงการ จำนวน 393 คน ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ เป็นแก่นหรือแกนในการพัฒนาทุกมิติ เป็นเมล็ดพันธ์สายพันธ์ใหม่ที่มีพลังความรู้เป็นพื้นฐาน ในการเพิ่มศักยภาพต่อยอดการพัฒนา สืบสานพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น Smart farmer, Big farm , SME ,Otop , เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ และเพื่อให้พัฒนาที่จะให้บัณฑิตคืนถิ่นได้ปรับตัวสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการมุ่งสูความเป็นThailand 4.0 จนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close