ปภ.ตาก ร่วมกับ อบต.ช่องแคบฝึกอบรมการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น

ตาก – ปภ.ตาก สาขาแม่สอด ร่วมกับ อบต.ช่องแคบฝึกอบรมการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 09.00 น.นายสมพงษ์ ศรีบัว นายกอบต.ช่องแคบ
เปิด ฝึกอบรมการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น
ณ.ศูนย์โอท๊อปOTOP ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภารกิจที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อกฎหมายของตำบล
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการ ภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ไทย ให้กับ องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักในความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยในทุกๆรูปแบบ
เพื่อเสริมสร้างด้านการมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนภัยด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัยระยะเกิดภัยและระยะการเกิดภัยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมี นายอนันต์ ไชยวุฒิปลัดอบตช่องแคบ

นายธวัชชัย คำแก้วสาธารณสุขอำเภอพบพระ นายณัฐพล สุวรรณเวช รักษาการ หัวหน้าสำนักงาน ปภ. ตากสาขาแม่สอด จ่าสิบเอกสุรพงษ์ ทับหุ่นรองหัวหน้า ชป.กร.ที่ 301 ,สมาชิก อบต.,และ
ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน90 คนศูนย์โอท๊อปOTOP ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
โดย.ความร่วมมือปภ.ตาก สาขาแม่สอด ร่วมกับอบตช่องแคบฝึกอบรมการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น

ภาพ/ข่าว/ชวลิต
สมภพ ศูนย์ข่าวตาก – แม่สอด

Close