มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาปลูกป่าสมุนไพร

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาปลูกป่าสมุนไพรหายากโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการวิจัยสนับสนุนการรักษาโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วิธีการรักษาโรคด้านการแพทย์แผนไทยอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นวิชาการแพทย์ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา มีหลักฐานการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนวัยทำงานและวัยสูงอายุ จะเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และเพื่อให้เป็นหลักสูตรที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้ในด้านนี้ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบโรคศิลปะด้านแพทย์แผนไทยได้อย่างถูกต้องครบทุกด้าน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ จึงได้เปิดทำการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยขึ้น เปิดให้บริการรักษาพยาบาลด้วยวิธีการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทั่วไป และปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวศรีสะเกษ เข้ารับการรักษาพยาบาลและมีผู้ที่สนใจมาสมัครเข้าเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยกันเป็นจำนวนมาก

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้วิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวศรีสะเกษและประชาชนในเขตภาคอีสาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จึงได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ กับพระครูพนมศิลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดป่าเขาโต๊ะ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ วัดป่าที่มีสวนสมุนไพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นการตกลงร่วมมือกันในด้านบุคลากร สถานที่ วิทยากร ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าสมุนไพรเพื่อชาวอีสานบ้านเฮา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายและนักศึกษาให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งในอนาคตจะมีการวิจัยพืชสมุนไพรเกี่ยวกับการต่อต้านและรักษาโรคมะเร็งอีกด้วย จากนั้น คณะอาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและร่วมกันปลูกป่าสมุนไพรหายากหลากหลายชนิดภายในบริเวณวัดป่าเขาโต๊ะ เพื่อให้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

พระครูพนมศิลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดป่าเขาโต๊ะ กล่าวว่า วัดป่าเขาโต๊ะ มีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ มีพืชสมุนไพรต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น ว่านปะเราะปะรีย์ หัวกระทือ ผักขม ปลาไหลเผือก ต้นระกาป่า ต้นเชื้อเพลิง ต้นฤาษีผสมเสร็จ ว่านโรจน์ฐนงแดง มีสรรพคุณแก้พิษงูได้ทุกชนิด ว่านหางจระเข้ที่แก้น้ำร้อนลวกไฟไหม้ได้ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นผลดีมาก เพราะว่าจะได้เป็นการร่วมกันปลูกสมุนไพรหายากให้มีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้และชาวบ้านบริเวณนี้จะได้นำเอาสมุนไพรไปใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ทางด้าน นางสาวกัญจนภรณ์ ธงทอง หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ กล่าวว่า หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ มีจำนวน 4 วิชาคือ วิชาเวชกรรมไทย สามารถตรวจรักษาโรคได้ วิชาเภสัชกรรมไทย สามารถผลิตยาปรุงยาได้ วิชาผดุงครรภ์ไทย สามารถทำคลอดและดูแลมารดาหลังคลอดได้ และวิชาหัตถเวชสปา สามารถนวดรักษาโรคและให้ความสวยงามได้ โดยทั้ง 4 วิชามีการสอบใบประกอบโรคศิลปะทุกวิชานำมาประกอบอาชีพได้ ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้มีแหล่งในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในป่าของวัดแห่งนี้ และจะได้ทำการวิจัยสมุนไพรที่มีอยู่เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการแพทย์แผนไทยต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close