ผวจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่คนชรา ตามโครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน

จังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน ตามชายแดนไทย-กัมพูชาอำเภอภูสิงห์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่บ้านโอปังโกว์ ตำบลไพนพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตามโครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน ตามชายแดนไทย-กัมพูชาอำเภอภูสิงห์ และมอบของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง และมอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน โดยมี นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ส่วนราชการระดับอำเภอ และประชาชนในหมู่บ้านร่วมต้อนรับ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเวทีประชารัฐในการวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ ปัญหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาอำเภอภูสิงห์ เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้และแก้ปัญหาของชุมชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและราชการ โดยการแนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำนา เป็นการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารพาแลงอีกด้วย

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close