ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา จัดอบรมดนตรีพื้นเมือง

จ.พะเยา – ศูนย์ศิลปวันฒนธรรมล้านนา(ไต) ม.พะเยา จัดอบรมดนตรีพื้นเมือง หวังสืบสานให้ตกไปยังอนุชนรุ่นหลัง

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประเพณีศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ณ อาคาร CE11206 มหาวิทยาลัยพะเยา

นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ม.พะเยา เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 และนักเรียน นิสิต นักศึกษาตลอดจนประชาชนสนใจสมัครเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก
นายวุฒิชัย กล่าวต่อไปว่า ทั้งคณะโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้านกับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ โดยวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศิลปินพื้นบ้านล้านนา ครูแอ๊ดเดอะสะล้อ หรือนายภานุทัต อภิชนาธง ได้สอนเทคนิควิธีการรวมวงดนตรี และเคล็ดลับในการบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาให้เกิดความไพเราะยิ่งขึ้น

นอกจากความรู้ทางด้านดนตรีพื้นบ้านแล้ว ครูแอ๊ด ยังถ่ายทอดวัฒธรรมด้านภาษาท้องถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาของชาติให้ลูกหลานชาวพะเยา ได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน

(นพพร/พะเยา )

Close