บวชป่าแหล่งสมุนไพรใหญ่ที่สุดในประเทศ

บวชป่าแหล่งสมุนไพรใหญ่ที่สุดในประเทศ

6 มิ.ย. 61 ณ เขาอ้ายโป้ด เขาอีด่าง ในพื้นที่ ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดา ร่วมกับชาวบ้าน นักศึกษาแพทย์แผนไทยระดับประเทศ ร่วมกันในการบวชป่าแหล่งสมุนไพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่เขตพื้นที่เขาอ้ายโป้ด และเขาอีด่าง เพื่อสืบชะตาป่าชุมชนต้นน้ำอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งสมุนไพรซึ่งใช้เป็นธรรมชาติสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยระดับประเทศ แหล่งอาหารของชาวบ้าน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

บวชป่าสืบชะตาใน ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสืบทอดประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชนให้แก่ เยาวชน ประชาชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของจังหวัดลพบุรี การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหาทุนในการฟื้นฟู บำรุงรักษาโดยการทอดผ้าป่าสามัคคี การพัฒนาพื้นที่ป่าสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศโดยมีนักศึกษาแพทย์แผนไทยใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ มาศึกษาตลอดทั้งปี เพราะมีสมุนไพรมากมายกว่า 200 ชนิด

การจัดงานในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพ ประกวดเรียงความ ประกวดคำขวัญ การจัดนิทรรศการ พิธีบวชป่าและปลูกต้นไม้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนในพื้นที่และนักศึกษาแพทย์แผนไทย รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด-เขาอีด่าง เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ สภาพเป็นหินปูนสูงจากน้ำทะเล 545 เมตร รวมทั้งหมด พื้นที่กว่า 4,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งผู้นำชุมชนเล็งเห็นว่า บริเวณตำบลซับตะเคียน เกิดปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก น้ำซับในลำห้วยซึ่งมีตลอดทั้งปีเกิดแห้งลง ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงเกิดแนวคิดที่จะอนุรักษ์พื้นที่ป่า เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น จึงช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพป่า ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสมุนไพรและสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องและรวมตัวกันจัดตั้ง“กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด” ขึ้นในปี พ.ศ.2551 และจัดตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์เขาอีด่าง” ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ได้ขออนุญาตกรมป่าไม้ ดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ในปี พ.ศ.2543 และ พ.ศ. 2555 ตามลำดับ และได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าและอนุรักษ์ป่า ได้ส่งเข้าประกวด จนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ในปี พ.ศ. 2557 จากคณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ในปี พ.ศ. 2551 จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และที่สำคัญได้รับอนุญาตจากสำนักพระราชวัง ให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าและดูแลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาอย่างรวดเร็ว ดัง คำขวัญที่ว่า
“ แหล่งหอยหอมตัวใหญ่ สมุนไพรมากมี ป่าชื้นอากาศดี อีกยังมีเต่าหับสวย”

กฤษณ์ ลพบุรี

Close