ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

สุโขทัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน LAN (Local Area Network) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำชมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

โดยรศ.นพ.โศภณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับฟังปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เยี่ยมชมห้องสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต และห้องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายไร้สาย ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รศ.นพ.โศภณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาอาชีวศึกษา อินเทอร์เน็ตถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อสถานศึกษา เพื่อใช้พัฒนารูปแบบการเรียน-การสอน พัฒนาระบบการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดเกิดการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังมีปัญหา เรื่องความเร็วเน็ตในการใช้งาน การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร ขาดที่ปรึกษาบุคลากรในการดูแลระบบ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะนำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายสั่งการให้มีการ แก้ไขเพิ่มความเร็ว Internet ในเครือข่าย Uninet จากความเร็ว 100 Mbps. เป็น 1000 Mbps. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทันที ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีความเร็วสูงเพิ่มขึ้น อินเทอร์เน็ต มีความเสถียรมากขึ้น นำไปสู้การพัฒนารูปแบบการเรียน-การสอน พัฒนาระบบการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สู่การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

Close