สุโขทัย!!ปศุสัตว์มอบโคของธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่อาสาปศุสัตว์

สุโขทัย ปศุสัตว์มอบโคของธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ แก่อาสาปศุสัตว์

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน มอบโค ของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ แก่อาสาปศุสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการในเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้ได้มีโอกาสมี โค-กระบือไว้ใช้แรงงาน เป็นของตัวเองแม้ว่าในปัจจุบันการทำการเกษตรจะปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกล ในไร่นามากขึ้น การใช้แรงงานจากโค-กระบือลดน้อยลง การที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรยืมเลี้ยงแม่โค-กระบือ ก็เพื่อให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อยมีโอกาสได้มีโค-กระบือไว้เลี้ยงเพื่อการผลิตลูกเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยใส่ไร่นาช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกทางหนึ่ง

จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในการยืมเลี้ยงแม่โค-กระบือ เพื่อการผลิต รายละ 1 ตัวจำนวนเกษตรกร 283 รายแม่โค 265 ตัว แม่กระบือ 18 ตัว โดยทำสัญญายืมเลี้ยงแม่โค-กระบือ ระยะเวลา 5 ปี เมื่อเกษตรกรได้ส่งคืนลูกโค-กระบือตอนแรกที่อายุครบ 18 เดือน แก่โครงการและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของโครงการครบอายุสัญญา กรมปศุสัตว์จะมอบกรรมสิทธิ์ใน ตัวแม่โค-กระบือและลูกโค-กระบือตัวอื่นๆแก่เกษตรกรผู้ยืมเลี้ยง
การมอบโคให้เกษตรกรยืมเลี้ยงในวันนี้

เป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมอาชีพช่วยเหลืออาสาปศุสัตว์ ที่เสียสละช่วยเหลือการปฏิบัติงานกับกรมปศุสัตว์ เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ยืมเลี้ยงแม่โคจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ แก่เกษตรกรอาสาปศุสัตว์ จำนวน 7 ราย โค 27 ตัว

Close