โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ประจําปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และซึ่มซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี

เมื่อเวลา 09.30 น.ิวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ.หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมี พระครูพิทักษ์บุรเขต เจ้าคณะอําเภอคลองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาว ได้เป็นประธานในพิธี นายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน ม.1และ ม.4 เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม จํานวน 361 คน ตามโครงการอบรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี โดยการจัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ในครั้งนี้ ได้รับคณะวิทยากรผู้สนับสนุน

โครงการตลอดจนผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิยาคม และที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ในครั้งนี้ โดยมีนายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้กล่าวว่า สังคมคนไทยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกะนว่า มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี่ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายทางด้านวัตถุเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจด็ทวีขึ้นเป็นที่น่าวิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อน เข่น ผู้คนไม่เคราพต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณี ขาดระเบียบวินัย มีค่านิยมในทางฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เห็นแก่ตัว จนกล่าวได้ว่า พัฒนาแต่ไม่เจริญ หรือ พัฒนาทางด้านวัตถุแต่ไม่พัฒนาทางด้านจิตใจ สภาพสังคมทั่วไปจึงอยู่ในขั้นวิกฤต ดังนั้นด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

จึงได้กําหนอนโยบายให้นักเรียน เข้าร่วมการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐาน ซึ่งเป็นแนงทางหนึ่งในการฝึกอบรมจิตใจ พัฒนาแนวความแนวคิด ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนจํานวน 2 วัน วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษ์ตริย์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดี สามารถปรับตัวและเข้าใจ วิธีการดําเนินชีวิตในภาวะ ความเป็นนักเรียน อย่างมีคุณค่า และประสบความสําเร็จในการศึกษาได้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และสามารถนาหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close