สอศ.สร้างหลักสูตร ปวส.พรีเมี่ยม ทวิวุฒิ”

สอศ.สร้างหลักสูตร ปวส. พรีเมี่ยม “ทวิวุฒิ” ว.การอาชีพขอนแก่น นำร่อง ฉลุย สอบผ่าน


ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐโดยเป็นหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับวุฒิ แบบ “ทวิวุฒิ” จากไทย-จีน เป็นการเรียนแบบ 2 บวก 2 (เรียน 2 ปี ได้รับวุฒิอนุปริญญา อีก 2 ปี วุฒิปริญญาตรี) เน้นการจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนมีแนวคิดเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้จริงเป็นสาขาวิชาที่เชื่อมโยงกับ Growth Engine, S – Curve, New S – Curve และสาขาที่ทำการเรียนการสอนในรูปแบบความร่วมมือทั้งสองประเทศนี้ เป็นสาขาที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อยกระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนและมีมาตรฐานต่างๆ เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน

เมื่อปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซานตงเจียวธง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาช่างอากาศยาน โดยปีการศึกษา 2561 ได้ส่งนักศึกษา จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากความร่วมมือนี้ ส่งผลให้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการภายในและต่างประเทศด้วย มหาวิทยาลัยซานตงเจียวธง ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสถานที่จริง เครื่องมือจริง และอุปกรณ์จริง อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามาร่วมจัดทำหลักสูตรด้วย โดยมีกระบวนการสอนและการประเมินผลที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยซานตงเจียวธง ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน สนับสนุนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของครู และนักศึกษา โดยส่งอาจารย์สาขาวิชาชีพเฉพาะทางมาร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรพื้นฐานเบื้องต้น ที่มีความจำเป็นในการเรียนการสอนสาขาช่างอากาศยาน และจะเพิ่มสาขาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอื่นๆ เช่น โลจิสติกส์ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบก และการขนส่งอากาศยาน เลขาธิการกล่าวปิดท้าย

สมยศ แสงมณี /ภาพ /ข่าว

Close