สอศ.รับรางวัลพระราชทาน

สอศ. รับรางวัลพระราชทาน
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชาทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับรางวัลพระราชทาน

รางวัลพระราชทานฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับการศึกษาวิชาชีพ 2.ประเภทสถานศึกษา โดยประเภทนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำนวน 34 ราย สถานศึกษาภาครัฐ 27 ราย ภาคเอกชน 6 ราย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 ราย สังกัดแบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสารภี วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ และโรงเรียนนาคประสิทธิ์ สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพ สตึก วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ นนทบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 34 รายแบ่งเป็นสถานศึกษาภาครัฐ 31 รายและภาคเอกชน 3 ราย แยกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคตระกาลพืชผล วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 30 แห่ง สถานศึกษาสังกัด สอศ. ภาครัฐ 27 แห่ง ภาคเอกชน 3 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วิทยาลัยการอาชีพเบตง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยธีรภาดา สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตรัง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และสถานศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

รางวัลโล่พระราชทาน มีสถานศึกษาสังกัด สอศ. รับรางวัลจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ ไชยา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคตาก และวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน จะต้องได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 10 ปีต่อไป

สมยศ แสงมณี ภาพ / ข่าว

Close