ครูแดนตร.ภ.3 เพิ่มศักยภาพ NLP“

ครูแดนของตำรวจภูธรภาค 3เพิ่มศักยภาพ N L P เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างยั่งยืนให้เด็กและเยาวชนในโครงการ D.A.R.Eประเทศไทย

ตำรวจภูธรภาค3เปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูแดนของตำรวจภูธรภาค 3 รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 7 โรงแรมเฮอร์มิเทจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภาค 3ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เพื่อให้ครูแดนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์และปรับปรุงกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันโดยมีเป้าหมายจัดสัมมนาให้ครูตำรวจแดนในสังกัดที่มีชั่วโมงการสอนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และได้เข็มเชิดชูเกียรติครูตำรวจแดนระยะระดับทองจำนวน 100 นายและระดับเงินจำนวน 100 นายรวมจำนวน 200 นาย

สํานักงานตํารวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดรับผิดชอบการดำเนินโครงการ D.A.R.Eประเทศไทยและในปีงบประมาณพ. ศ. 2561มีแผนการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.Eโดยมีวัตถุประสงค์ให้แก่ครูตำรวจ D.A.R.E ที่ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครูตำรวจ D.A.R.Eระดับทองและระดับเงินในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตำรวจเพื่อให้ครูตำรวจ D.A.R.E ได้รับองค์ความรู้ในด้านพัฒนาศักยภาพของตนเองชั้นสูงหรือ NLP : Nero linguistic Programmingเพื่อนำความรู้ด้าน NLPไปใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างยั่งยืนให้เด็กและเยาวชนในโครงการ D.A.R.Eประเทศไทย

ภาพ-ข่าว สันติ วงษาเกษ นครราชสีมา

Close