เจ้าอาวาสวัดโปรยฝน ได้รับพระราชทานพัดรอง จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เจ้าอาวาสวัดโปรยได้รับพระราชทานพัดรองจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ก.ค.61 เวลา 19.30น.ที่ผ่านมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2561 ทรงพระสุหร่ายเทียนพรรษาพร้อมทั้งมอบพัดรองที่ระลึกให้แก่พระสงฆ์และหนึ่งในนั้นคือพระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนตั้งอยู่ที่11 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีที่มารับพระราชทานเทียนพรรษาหลังทรงประกอบพิธีถวายแล้วได้อัญเชิญไปถวายยังพระรามต่างๆ ทั่วประเทศในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาตามพระบรมพุทธานุญาตและให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษาพระภิกษุ สามเณรซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณมีพลานิสงส์นานาประการ ณ.วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงแขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ด้านพระใบฏีกาอำนวยโชติปัญโญเจ้าอาวาสวัดโปรยเปิดเผยว่าได้ตระหนักถึงในกาลดังกล่าวจึงได้โดยจะมอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวังจัดกิจกรรมเผยแผ่ส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทานเพื่อต้องการให้นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพระพุทธศาสนาร่วมสร้างพลังสามัคคีให้กับคนในชาติเป็นสื่อกลางในการทำความดีร่วมกันได้อีกต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Close