สมุทรปราการ!!ท่าอากาศยานไทย จัดโครงการ ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนปลูกป่า 9,999 ต้น”

ท่าอากาศยานไทย จัดโครงการ “ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนปลูกป่า 9,999 ต้น”

วันที่ 20 ก.ค.61 ที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) จ.สมุทรปราการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจังหวัดสมุทรปราการ นำ คณะผู้บริหาร พนักงาน อาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยาน และสำนักงานใหญ่ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมโครงการโดยในกิจกรรม มี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว โดยนางสาวพิชาจรัส เพ่งพินิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายเลขานุการบริษัท) สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

ในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ ,โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ และโรงเรียนวัดสลุด จ.สมุทรปราการ ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้จำนวน 9,999 ต้น ซึ่งนำปลูกโดย ท่านรองผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สำหรับโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน พัฒนาให้มีสภาพ ที่สมบูรณ์ลดการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ให้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานอีกด้วย ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 4 ปี ได้มีการปลูกต้นแสมขาว และต้นลำพู เป็นจำนวนกว่า 39,996 ต้น โดยมีการประเมินผล และติดตามการยืนต้นของกล้าไม้ที่ได้ปลูก คิดเป็นร้อยละ 80 ของการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าซึ่งทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลการดำเนินงานครอบคลุมทั้งมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลนำมาซึ่งความก้าวหน้าของ ทอท. ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

Close