ราชบุรี!!ยังเฝ้าระวังระดับนำ้ในแม่กลอง”

ราชบุรี  ยังเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่กลองราชบุรี แม้ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ 3-6 เมตร

ระดับน้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ 3-6 เมตร พร้อมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งป้องกันเกิดอุทกภัย

วันนี้ 14 ส.ค.61 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี โครงการชลประทานราชบุรี และเทศบาลเมืองราชบุรี, โพธาราม และเทศบาลตำบลท่าผา ซึ่งมีพื้นที่ติดแม่น้ำแม่กลอง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง ที่มีความเสี่ยงหากมีการระบายน้ำจากเขื่อนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ข้อมูลจากสำนักชลประทานที่ 13 ได้ระบายน้ำจากเขื่อน 717 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สำหรับการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำแม่กลอง ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ 3-6 เมตร โดยจุดเสี่ยงเขตอำเภอบ้านโป่ง คือ พื้นที่ ม.3 ตำบลท่าผา ซึ่งอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ 5 ครัวเรือน ส่วนอำเภอโพธารามคือบริเวณลานเอนกประสงค์ที่ใช้สำหรับออกกำลังกายและจอดรถ และอำเภอเมืองบริเวณชุมชนท่าเสาเขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งมีคลองระบายน้ำผ่านหากน้ำแม่กลองมีระดับสูงขึ้นจะเอ่อไหลกลับมายังชุมชนได้

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่าหากเขื่อนแม่กลองระบายน้ำอัตรา 800 – 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จังหวัดราชบุรีจึงจะได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำการเฝ้าระวังสถานการณ์ ประสานข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Close