นราธิวาส!!จัดโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ”

โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ (กิจกรรมร้องเพลงชาติ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอสุไหงปาดี

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ดร.กอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ (กิจกรรมร้องเพลงชาติ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอสุไหงปาดี โดยมี นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี นายสรสรร ดุลมนัส ผู้นวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน คณะครูจากโรงเรียนตาดีกา และนักเรียนโรงเรียนตาดีกาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

การจัดโครงการครั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี ร่วมจัดโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ (กิจกรรมร้องเพลงชาติ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอสุไหงปาดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้การร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง ให้เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดมีระเบียบ วินัย สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดีรับผิดชอบในการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างและกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ช่วยอำนวยการรักษาความปลอดภัย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close