พะเยา!!มทบ.34 แจกทุนการศึกษา”

จ.พะเยา – มทบ.34 แจกทุนการศึกษาและเงินสวัสดิการกำลังพล พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งศึกษาวิชาชีพตามความสนใจ

วันนี้( 22 สิงหาคม 2561) ที่ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จ.พะเยา พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผบ.มทบ.34 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ทุนยังชีพและทุนจิตอาสา ให้กับลูกหลานและกำลังพล พร้อมกับเปิดศุนย์การเรียนรู้ค่ายพ่อขุนเจืองฯ โดยกำลังพลและครอบครัว มทบ.34 คอยให้การต้อนรับ
พล.ต.สายัณห์ เปิดเผยว่า ในปี 2561นี้จะมีการมอบทุนให้ทั้งบุตรกำลังพล กำลังพลและครอบครัว เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้า โดยมีทั้งหมด 149 รวมเป็นเงิน 252,500บาท ( สองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาท ) โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ทุนยังชีพให้บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ทุนยังชีพให้กับคู่สมรสของกำลังพลทุพพลภาพและทุนสงเคราะห์บุพการีของกำลังพลที่ทุพพลภาพ โดยผู้เข้ารับทุนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา

เสร์จพิธีการมอบทุนการศึกษาและทุนยังชีพ พล.ต.สายัณห์ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ค่ายพ่อขุนเจืองฯ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1. ห้องเฉลิมพระเกียรติแสดงพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 , 2.ห้องเสริมจินตนาการและฝึกทักษะต่างๆของเด็กๆ ,3. ห้องอินเทอร์เน็ตและหนังสือ3D และ 4. ห้องมัลติมิเดีย ไว้ศึกษาความรู้เรื่องและผ่อนคลาย ในขณะเดียวกันในศูนย์การเรียนรู้ยังเป็นจุดเรียนรู้ตามความชอบ ความถนัดของกำลังพลและครอบครัว เช่นดนตรี กีฬา การฝึกวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

( นพพร/พะเยา )

Close