เทศบาลเมืองสามพรานประชุมประชาคมเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี”

เทศบาลเมืองสามพรานประชุมประชาคมเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี.
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.

นายไพบูลย์ ภุชชงค์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน เป็นประธานการประชุมประชาคมเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมครั้งที่2 / 2561พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรี นายอำพล ยุติโกมินทร์ ปลัดเทศบาลเมืองสามพราน และคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ประธานชุมชน เข้าร่วมประชุม ด้วยเทศบาลเมืองสามพรานได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีพ.ศ.2561 ถึง 2564 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมครั้งที่2 / 2561 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพ.ศ. 2559 ข้อ 22.และได้ผิดจารณาคัดเลือกแผนงานโครงการไปจัดทำเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสามพรานพิจารณา รับรอง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ในด้านต่างๆต่อไป

ธงชัย วัชดลชัย

Close