พม.จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ”

“พม. !!จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ครั้งที่ 1/2561!!

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 ในการนี้ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นเลขานุการ และ นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ตลอดจนคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัว ระดับชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมโครงการสำคัญ (flagship project) ในแผนปฏิบัติพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 เนื่องเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยขอให้หน่วยงานนำโครงการสำคัญ (flagship project) ไปเป็นแนวทางในการปรับโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งจัดทำโครงการในปีงบประมาณ 2563 ให้มีความสอดคล้องกับโครงการสำคัญตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) ไปดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งได้เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2561 ทั้ง 3 แนวทาง คือ 1) การสร้างเจตคติความเท่าเทียมทางเพศ (Re-thinking)

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Re-enforcement) และ
3) การจัดการความรู้และระบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัว (Re – arrangement) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับเชื่อมโยงโครงการสำคัญ(flagship project) เช่นเดียวกัน ซึ่ง การดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560 – 2564 สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น !!

Close