นครปฐม อบรมหลักสูตรแรงงานสมานฉันท์มั่งคม มั่งคั่ง และยั่งยืน

นครปฐม อบรมหลักสูตรแรงงานสมานฉันท์มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

จัดฝึกอบรมหลักสูตร แรงงานสมานฉันท์มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ห้องชุมพูพันทิพย์ ชวาลันรีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร แรงงานสมานฉันท์มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของนายจ้าง ลูกจ้างให้เกิดความรักสามัคคีในองค์กร สร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อกัน เข้าใจในกฎหมายแรงงาน และป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านแรงงาน ทำให้ผู้ใช้แรงงานมีความสุขในการทำงานโดยนางจิระภา ดวงดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการแรงงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีพันธกิจหลัก คือพัฒนากำลังแรงงาน และผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก และส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและคุณภาพชีวิตที่ดีในการบริหารงานให้บรรลุตามพันธกิจดังกล่าว ได้ประกาศใช้บัญญัติกฎหมายเป็นเครื่องมือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กฎหมายแรงงานของประเทศไทยมีความสมบูรณ์แบบในขอบเขตการบังคับใช้ ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นเข้าทำงาน ระหว่างการทำงานเป็นลูกจ้าง และภายหลังออกจากงาน ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และการประกันสังคม โดยมีหน่วยงานในระดับกรมรับผิดชอบการบริหารจัดการกฎหมายแรงงานในแต่ละด้าน ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ่มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ในการนำกฎหมายแรงงงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็ง ประการสำคัญคือการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง ครอบคลุมเชื่อมโยงกันในทุกประเด็น และร่วมกันปฏิบัติด้วยความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย สามารถเชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวม โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้นายจ้าง ลูกจ้างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 100 คน ประกอบด้วย ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยมีการฝึกอบรม การบรรยาย เสวนา กิจกรรมเชิงสาระและตอบซักถามอีกด้วย…ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Close