ลพบุรี!!ลด ละ เลิก การใช้โฟม ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร”

จังหวัดลพบุรี  ลด ละ เลิก การใช้โฟม ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร

วันที่ 25 ก.ย. 61 ที่ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล ร่วมกับ นายนพรุจ พุทหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ได้ออกมารณรงค์ให้ความรู้ กับ ผู้ประกอบการ ร้านค้า เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอชัยบาดาล โดยเริ่มจากตำบลม่วงค่อมก่อนเป็นอันดับแรกและขยายต่อไปทุกตำบลของอำเภอชัยบาดาล ให้ ลด ละ เลิก การใช้โฟม ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุธรรมชาติ ถุงผ้าและปิ่นโต แทน

ในการรณรงค์ครั้งนี้ก็เพื่อ สร้างความเข้าใจกับพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในการลดใช้โฟม ถุงพลาสติกมาบรรจุอาหาร เพื่อลดปริมาณการใช้โฟม และพลาสติกหูหิ้วในตลาดรวมทั้งชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากการใช้โฟม และถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร โดยมีการส่งเสริมการใช้กระเป๋าผ้าในการเดินตลาดจับจ่ายซื้อของ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อันเป็นปัญหาของคนทั้งโลกได้อีกด้วย อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ทั้งนี้ในการรณรงค์ครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมให้ความรู้ อันตรายของการใช้โฟม มลภาวะของขยะที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งกำจัดยากมาก ได้มีการสาธิตใช้วัสดุธรรมชาติ เช่นนำใบตองมาเป็นภาชนะในการใส่อาหาร การใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก ในการใส่อาหารที่จะนำไปรับประทานที่บ้าน นอกบ้าน ที่ทำงาน หรือที่โรงเรียน ซึ่งผลของการรณรงค์การลดละเลิก การใช้กล่องโฟม และถุงพาสติกที่ใส่อาหารในครั้งนี้ ทำให้ประชาชน เด็กๆ และเยาวชน มีความตระหนักถึงพิษภัยร้ายที่ทำให้เกิดโรคภัยร้ายแรง โดยเฉพาะสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และสารพิษอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

กฤษณ์ ลพบุรี

Close