นราธิวาส!!บรรยากาศวันแรกพ่อค้า-แม่ค้า นผิตพันธ์ มาจำหน่ายในตลาดนัดชุมชน OTOP นวัตวิถี”

บรรยากาศวันแรกที่พ่อค้าแม่ค้านำผลิตพันธ์ สินค้า อาหารคาวหวาน ผักผลไม้ นำมาขายในตลาดนัดชุมชน OTOPนวัตวิถี ตำบลสุไหงปาดี

ณ บริเวณอ่างน้ำโคกยาง หมู่ 6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจากในและต่างพื้นที่ต่างทยอยเข้ามาจับจองพื้นที่ขายของต่างๆทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักแต่ส่วนทางด้านนักท่องเที่ยวและประชาชนยังคงบางตาเนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่ามีการเปิดตลาดในวันนี้ และคาดว่าวันเสาร์หน้าตลาดนัดชุมชน OTOP นวัตวิถี ตำบลสุไหงปาดีจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อของคึกคักมายิ่งขึ้น

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่นเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 1 ในงานสำคัญทั้ง 10 เรื่องของการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนในประการที่ 3 คือเรื่อง “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้แก่ประชาชนผ่านการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งกำหนดพันธกิจและดำเนินภารกิจในการตอบสนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นที่มาของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือที่เรียกกันแบบลำลองว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชนเพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงโดยเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนโดยการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานมนชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปขายในตลาดต่างๆ โดยหน่วยงานของรัฐจะนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชนมาเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ให้คนในชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้า เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
ด้าน นายสุนิพล คงทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านควน กล่าวว่า สำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดขายในตลาดนัด OTOP นวัตวิถี อ่างน้ำโคกยาง สำหรับพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นความร่วมมือของภาครัฐและคนในชุมชนได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรให้ก่อเกิดนักท่องเที่ยว ก่อเกิดให้ชาวบ้านมีรายได้ในหมู่บ้าน ในตำบล และในตำบลใกล้เคียง ก็เลยมีการเปิดตลาดนัดในวันนี้เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่นำผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล ขนม เสื้อผ้า ตลอดจนสินค้าต่างๆ แล้วตลาดนัดแห่งนี้จะมีพี่น้องทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม มาค้าขายร่วมกันก่อให้เกิดภาพพหุวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บงบอกถึงการอยู่ร่วมกันได้ในชุมชน ซึ่งตลาดนัดแห่งนี้จะเปิดทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ก็ขอเชิญ พ่อ แม่ พี่ น้อง บริเวณใกล้เคียง ตำบลใกล้เคียง อำเภอใกล้เคียง หรือพื้นที่นอก มาช็อป ชม ชิม เที่ยว ได้ทุกวันเสาร์ตลอดทั้งวัน ทางเรามีการจัดที่นั่งสบายๆสำหรับสั่งของมานั่งกินที่ริมน้ำโคกยางและชมบรรยากาศที่สวยงามไปด้วย

ส่วนทางด้าน นางพิพาวรรณ สกุลพรหม แม่ค้า กล่าวว่า ฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ผู้ใหญ่ได้เปิดตลาดนัด ตรงนี้ขึ้นมาตลาดนัดอ่างโคกยางวันนี้ก็การเปิดวันแรกที่ให้ชุมชนเอาสินค้าในท้องถิ่นหมู่บ้านเราออกมาขายในตลาดนัดแห่งนี้แล้วก็ได้ให้แม่ค้าต่างๆนาๆ ไม่ว่าแม่ค้าผัก แม่ค้าเสื้อผ้า แม่ค้าปลา ทุกสิ่งทุกอย่างชาวบ้านได้เอาผักที่ปลูกในหมู่บ้านมาขายในตลาดนัดแห่งนี้ แล้วยังเป็นการสร้างรายได้เสริมจากการตัดยางเพราะว่าตัดยางเสร็จแล้ว ก็ได้มาขายของที่ตลาดแห่งนี้ต่อ แล้วเราก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านของเราแล้วก็อยากจะเชิญชวนชาวบ้าน พี่น้องใกล้เคียงในละแวกหมู่บ้านสุไหงปาดีแล้วก็พื้นที่นอกได้มาเที่ยวตลาดนัดของเราด้วยค่ะ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close