เชียงใหม่!!วัฒนธรรมเชียงใหม่”อนุรักษ์สลากภัตย้อนยุตจารีตเดิม ล้านนาปลอดเหล้า”

วัฒนธรรมเชียงใหม่จัดอนุรักษ์สลากภัตย้อนยุตจารีตเดิมล้านนาปลอดเหล้า


23 ตุลาคม 2561 เวลา 7.00 น ทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยล้านนา ดั่งเดิมตามแบบโบราณเก่าแก่เพื่อรักษาไว้สืบลูกสืบหลาน และที่สำคัญไม่มีการดื่มหรือจุดจำหน่ายสุราในพื้นที่บริเวณวัดและที่จัดงาน คนเมาเหล้าห้ามเข้าวัดโดยเด็ดขาด ทาง พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกล่าวให้ทุกฝ่ายร่วมกันในการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยล้านนา ดั่งเดิมตามแบบโบราณเก่าแก่ไว้ให้สืบลูกหลานต่อไป พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ท่านใหม่ที่พึ่งรับตราตั้ง (เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช) ได้จัดกิจกรรมนี้มาทุกปี ร่วม50 ปีที่ทางวัดขอเป็นเจ้าภาพในการจัดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามจารีตแบบดั่งเดิมของชนชาวล้านนา ที่นำเอาทุกชนเผ่ามาร่วมในการสมานฉันท์สามัคคี และแลกเปลี่ยนทางวัฒนะธรรมเพื่อความยั่งยืนของดีทางล้านนา พร้อมนายธานินท์ สุภาแสน รองประธานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อดีดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายขจรศักดิ์ วงศ์สุข ประธานวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ ที่ทำงานเคียงคู่กันมาในเรื่องการพัฒนาอนุรักษวัฒนธรรมล้านนา นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ก็มาร่วมสนับสนุนงานนี้ ส่วนพ่อเมือง นายอนวัช สัตย์บุตศ์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ที่ทำการสนับสนุนส่งเสริมงานประเพณีในครั้งนี้ นายในการ

จัดงานนี้เป็นการร่วมกันทุกฝ่ายทังในฝ่ายวัฒนธรรม คณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ นายทองวัน กิติแก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองบัว นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลไชยปราการ พร้อมนายกและสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล นายชัยดล พรหมมะจักร สจ.ไชยปราการ กลุ่มแม่บ้านกลุ่มอนุรักษ์ผญ๋าล้านนา นักเรียนนักศึกษา พันตำรวจเอก ชลเทพ ใหม่ไชย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ พันโท ภาคภูมิ อินดี ผู้บังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมืองพร้อมทหาร พันตรีเสรี สมนึก หัวหน้ากองบังคับการควบคุม ศป. ปส.ชน 1 พร้อมทหารจาก ปส.ปช.ชน1 , กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สุงวัยล้านนาไชยปราการ กลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มช่างฟ้อนเล็บทุกหมู่บ้านทุกตำบลในอำเภอไชยปราการ และพี่น้องไทยจีนยูนาน ลาหู่ ลีซู ทั้งหมดประมาณ 3,000 คน ได้มาทำการตั้งขบวนแห่คัวตาน แบบล้านนาดั่งเดิม จากถนนเข้าสู่วัดป่าไม้แดง บ้านป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีการสาธิตการใช้ไม่ไผ่มา

ทำการสานก๋วยสลากแบบโบราณ มีการแสดงสาธิตวงปี่ วงฆ้องล้านนา การฟ้อนเล็บล้านนา และยังมีการแข่งขันขบวนแห่ การฟ้อนเล็บ ซึ่งเป็นการนำเอาประเพณีดั่งเดิมกลับเข้ามาสู่ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ การนำเอาสลากภัตที่นำมาเพื่อให้พระจับสลากนั้นก็เน้นให้ข้าวของต่างๆครบตามประเพณีล้านนา ในงานนี้ทางคณะสงฆ์พร้อมทั้งทางฝ่ายปกครองและตำรวจทำการตรวจกวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสุรา โดยเด็ดขาด ถือเป็นการร่วมกันทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีนิยมและอนุรักษ์ศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานเอาไว้แบบยั่งยืนให้ลูกหลานได้ศึกษาและสืบต่อช่วงกันไป สำคัญผู้หักผู้ใหญ่ในส่วนเอกชนและราชการที่ต้องเข้ามาเอาใจใส่และร่วมในการสนับสนุนสิ่งที่ดีดีให้อยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป

นายสำราญ แสงสงค์/จ.เชียงใหม่

Close