ราชภัฏนครสวรรค์!!จัดโครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจีน”

สาขาภาษาไทย ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจีน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ทำงานในประเทศไทย…เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา” ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

ม.ราชภัฏ

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน กับสาขาวิชาภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำแนวทางการทำงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมสำหรับชาวต่างประเทศที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทำงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย ให้แก่นักศึกษาจีนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 13 คน โดยจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านตลาดแรงงานในประเทศไทยสำหรับชาวจีน กฎหมายไทยที่ชาวต่างประเทศควรรู้หากทำงานในประเทศไทย รวมถึงข้อควรปฏิบัติสำหรับการทำงานในประเทศไทย โดยมีนักวิชาการจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากร

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Close