สอศ.แท็กทีม กศน.เคลียร์ระบบสร้างความชัดเจนจัดสอนสายวิชาชีพ”

สอศ. แท็กทีม กศน. เคลียร์ระบบสร้างความชัดเจนจัดสอนสายวิชาชีพ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อบูรณาการแผนปฏบัติการในการฝึกอบรมทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา และมีบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมี นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.เป็นประธานการประชุม พร้อม

ด้วย นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สถานศึกษาอาชีวศึกษา 20 วิทยาลัย และ กศน. อำเภอ 30 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง)
โดยมีข้อตกลงที่จะต้องดำเนินการร่วมกันในการประชุมดังนี้ กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพใน ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่ พ.ย. 2561 – ม.ค. 2562 ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินตามเป้าหมายในการให้บริการได้ประมาณ 4,000 คน โดยกำหนดสาขาวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ใน 2 ประเภท คือเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม S-Curve และ หลักสูตรตามความต้องการของชุมชน Local Needs โดยกำหนดเริ่มการฝึกอบรมทักษะอาชีพรุ่นแรกในเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานการฝึกอบรมทักษะอาชีพในห้วง ๓ เดือน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และที่ปรึกษาโครงการฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นลำดับต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี / ภาพ / ข่าว

Close